top of page

Vad är ISTDP?

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en modern affektfokuserad psykoterapimetod som bygger på anknytningsteori och psykodynamisk teori. Med affektfokus menas att känslor eller frånvaron av känslor är ett stort fokus i behandlingen. Utöver fokus på känslor uppmärksammas även tankar och ångestsymtom. I ISTDP är fokus ofta här och nu, men i behandlingen kommer ofta även tidigare händelser i livet att komma upp.  

Varför känslor?

ISTDP utgår från att vi biologiskt behöver känslor för att i olika situationer kunna uppmärksamma vad vi vill och vad vi inte vill. Detta kan handla om att sätta gränser gentemot andra, eller att kunna närma sig det vi vill ha mer av i livet.
Ofta har vi av olika anledningar inte blivit bemötta på det sätt vi önskat av personer eller i situationer som varit viktiga för oss. Om detta har hänt ofta eller i särskilt känsliga situationer kan det leda till att vi börjar få svårt att uppmärksamma och uttrycka vad vi behöver, samt hantera andras reaktioner på våra behov. Det kan leda till att vi får ångestsymtom, känner oss nedstämda, grubblar eller ägnar oss åt andra sätt att undvika vad vi känner.

Hur fungerar ISTDP?

Du berättar om ett problem du vill ha hjälp med och i kartläggningen av problemet försöker vi förstå din situation. Vi tar reda på vad som hindrar dig i att komma vidare ur svårigheterna och vad målen med behandlingen är. Ofta beror hindren på olika strategier som med tiden blivit automatiska och syftat till att minska obehag genom att undvika känslor. I ett längre perspektiv bidrar ofta dessa undvikanden till mer lidande och en svårighet att komma vidare i livet.
Därefter bygger vi tillsammans din förmåga att lämna de automatiska strategierna och istället öka din känslomässiga kapacitet, så du på ett mer gynnsamt sätt kan hantera problemet. Metoden anpassas efter dina förutsättningar och blir därför olika intensiv.

Effekt av ISTDP

ISTDP har ett växande forskningsstöd och har visat sig vara en effektiv metod inom flera problemområden. Läs mer på Svenska föreningen för ISTDP

bottom of page